• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
    • 30 دی 98
    اعتباربخشی

    اعتباربخشی

    شروع بازرسی اعتباربخشی بیمارستان کسری توسط کارشناسان از تاریخ 98/10/29 آغاز گردیده است

تصاویر منتخب