• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
 • 026-34416232-5
 • پنجشنبه, ۶ آذر , ۱۳۹۹
  • 14 اسف 98

  جلسات هماهنگی مبارزه با کرونا

  برگزاری جلسات منظم جهت برنامه ریزی و انجام وظایف توسط مسئولین قسمت های مختلف در محل کمیته بحران بیمارستان کسری

  جلسات کمیته بحران کروناانجام اصول ایمنی توسط پرسنل اورژانس

  اقدامات ایمنی1 اقدامات پیشگیری