• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • پنجشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰

شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنجشنبهجمعه
8:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00