• کرج خ ش.بهشتی خ کسری بیمارستان کسری
  • 026-34416232-5
  • دوشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۷

MRI & CT Scan