ردیف نام سازمان نام سازمان بستری سرپایی توضیحات بستری
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2