• دکتر علیرضا کاظمینی- رئیس هیئت مدیره
• دکتر حسین محمدی نسب- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
• دکتر مریم مهریزی- مسئول فنی و عضو هیئت مدیره
• دکتر علی ناصربخت- عضو هیئت مدیره
• دکتر احمد باروح- عضو هیئت مدیره