در واحد پاراکلینیک بیمارستان سیستم نوبت دهی به صورت آنلاین، تلفنی و یا مراجعه حضوری صورت می پذیرد. که با توجه به قرارداد بیمارستان با سازمان ها و شرکت های بیمه گر در واحد کلینیک نیز اخذ معرفینامه به صورت آنلاین انجام می گردد.