 دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
 اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
 حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
 ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت) و رعایت اصل رازداری باشد.
 دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.