جهت حفظ حقوق کارکنان عزیز و فداکاری که شبانه روز در خدمت بیماران می باشند ،منشور حقوق کارکنان و پرسنل بیمارستان به شرح ذیل اعلام می گردد.
حق در این منشور به معنی اختیار ،توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.

 پرسنل بیمارستان حق دارند در قبال ارائه مراقبت مطلوب و موثر از جانب بیماران و همراهان مورد احترام کامل
قرار گیرند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند فقط در چارچوب وظایف قانونی و براساس اصول علمی و دستورالعمل های مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به ارائه خدمت و روش های درمانی اقدام نمایند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند جهت ارائه مراقبت مطلوب و موثر محیطی آرام و امن داشته باشند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند علیرغم درخواست و اصرار بیماران از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود امتناع نمایند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند براساس شرح وظایف و زیر نظر مسئول مربوطه و براساس قوانین و مقررات در انجام
وظایف قانونی خود مستقل باشند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین ،کارکنان ،ماموران دولتی ،بازرسان ، بیماران
و همراهان ایشان برخوردار شوند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند از حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین،در مواردی که به دلیل انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند برخوردار شوند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند از آخرین دستورالعمل ها و روش های نوین درمانی و آیین نامه هایی که مرتبط با وظایف شغلی آنان می باشد در چارچوب مقررات مربوطه بهره مند شوند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند در زمانی که به وظایف خود عمل می کنند از حمایت مسئولین برخوردار گردند.
 پرسنل بیمارستان حق دارند از امکانات رفاهی در حد توان سازمان برخوردار باشند .
 حفظ ارزش های متعالی و احترام به مسائل اعتقادی کارکنان منطبق بر قوانین اداری و استخدامی از حقوق کارکنان
می باشد.