بیمارستان کسری به لحاظ ماهیت شرکت خصوصی و زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بوده که ملزم به رعایت قوانین و ضوابط آن دانشگاه می باشد.