• دکتر حسین محمدی نسب- مدیرعامل
• دکتر علیرضا کاظمینی- رئیس هیئت مدیره
• دکتر مریم مهریزی- مسئول فنی
• عطاء اله واعظی- مدیر
• سکینه شکرالهی- مدیر پرستاری
• نرگس اشکوری- مدیر بهبود کیفیت