 افزایش رضایتمندی مشتریان وذینفعان
 ارتقاء سلامت
 ارتقاء حقوق گیرندگان خدمت
 ارتقاء کیفیت خدمات
 ارتقاء ایمنی
 افزایش نوع خدمات
 توسعه فرهنگ سازمانی وتوان افزایی
 ارتقاء سیستم ها ، روشها و تکنولوژی
 توسعه خدمات آموزشی
 مدیریت منطقی هزینه ها ودرآمدها
 گسترش مشارکت ها